سیستم مرکز تماس

معرفی امکانات مرکز تماس

– قابلیت نمایش کلیه اطلاعات مشتریان به هنگام تماس با شرکت و ثبت در سابقه ارتباط با مشتری

سیستم مرکز تماس

سوالات متداول

آیا خرید سیستم مرکز تماس ماندگار، پیش نیاز دارد؟
بله، پیش نیازهای این سیستم، سیستم CRM است.

سایر سیستم های نرم افزار CRM ماندگار