سیستم تبلیغات

معرفی امکانات سیستم تبلیغات

– ارسال SMS به دسته بندی های دلخواه از مخاطبین مختلف (به نام مشتری) و ثبت در سابقه ارتباط با مشتری
– ارسال Email (پست الکترونیکی) به دسته بندی های دلخواه از مخاطبین مختلف (به نام مشتری) و ثبت در سابقه ارتباط با مشتری
– قابلیت تعریف قالب ها

ارسال ایمیل

سوالات متداول

آیا خرید سیستم تبلیغات ماندگار، پیش نیاز دارد؟
بله، پیش نیاز این سیستم، سیستم CRM است.

سایر سیستم های نرم افزار CRM ماندگار