نرم افزار CRM,مدیریت ارتباط با مشتری,CRM,kvl htchv crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,نرم افزار سی آر ام
تدبیـــرگران ماندگار
تولید کننده کاربرپسند ترین نرم افزار CRM
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
79 6700 77 021
155 670 77 021
96 92 790 0933

تئوری جایگاه کنتــرل

میزان خوشحالی شما به میزان زیاد بستگی دارد به اینکه وقایع مهم زندگیتان چقدر در کنترل شماست.