CRM نرم افزار - انواع تعهد سازمانی - ماندگار
نرم افزار CRM,مدیریت ارتباط با مشتری,CRM,kvl htchv crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,نرم افزار سی آر ام
تدبیـــرگران ماندگار
تولید کننده کاربرپسند ترین نرم افزار CRM
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
79 6700 77 021
155 670 77 021
96 92 790 0933

انواع تعهد سازمانی

مؤثرترین مدیران در مجموعه­ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق­نظر دارند:

ــ تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع

ــ تعهد نسبت به سازمان

ــ تعهد نسبت به خود

ــ تعهد نسبت به افراد و گروه کاری

ــ تعهد نسبت به کار (رضاییان، 1373: 304).

« هرسی و بلانچارد[1]»، بیان می­کنند که هریک از تعهدات زیر به طور جداگانه فوق­العاده در کار مدیریت مؤثر و با اهمیت هستند. این تعهدات با هم چارچوب اصلی رسیدن به تفوق در مدیریت در درازمدت را تشکیل می­دهند:

1- تعهد نسبت به مشتری

اولین و شاید مهم ترین تعهد سازمانی بر مشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می­کوشند به مشتریان خدمت مفید ارائه کنند، مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می­دهند، یکی انجام خدمت و دیگری ایجاد اهمیت برای او.

2- تعهد نسبت به سازمان

دومین تعهد بر مدیریت سازمان تأکید دارد. مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار سازمان خویش است. مدیران این تعهد را به گونه­ای مثبت به سه طریق نشان می­دهند خوش­نام کردن سازمان، حمایت از مدیریت رده بالا و عمل کردن براساس ارزش های اصلی سازمان.

3- تعهد نسبت به خود

سومین تعهد تکیه بر شخص مدیر است. مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگران رقم می­زنند، آن ها در همه موقعیت­ها به عنوان قدرتی قاطع عمل می­کنند. این طلب را با خدمت به خود و یا خودپرستی نباید اشتباه کرد. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می­شود: نشان دادن خودمختاری، مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت کردن و قبول انتقاد سازنده.

4- تعهد نسبت به مردم

چهارمین تعهد مدیریت بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد، مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آن ها کار می­کنند ایثار نشان می­دهد. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان­دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است. بخصوص سه عمل حیاتی از اجزای تشکیل­دهنده تعهد هستند. نشان دادن علاقه­مندی مثبت و بازشناسی، بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایده­های نوآورانه.

5- تعهد نسبت به وظیفه «تکلیف»

پنجمین تعهد مدیریت بر وظایفی تکیه دارد که باید انجام گیرند. مدیران موفق به وظایفی که مردم انجام می دهند، معنا می­بخشد. آنان برای زیردستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام موفقیت­آمیز تکالیف را تضمین می­کنند.

چنین تعهدی زمانی عملی است که هدف اصلی و صحیح، سادگی و عمل­گرایی آن حفظ شود و موجب مهم جلوه دادن «تکلیف» وظیفه شود. در صورتی که این پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند، کلید مؤثر مدیریت خواهند شد. مدیر حلقه اتصال اصلی میان هریک از تعهدات است. مدیر ممتاز ضمن اعمال دیدگاه های خود، نباید این پنج تعهد را از نظر دور داشته باشد. مدیر ممتاز در مورد روند پیشرفت و حمایت از تعهدات، فرد اصلی است. مدیر با قبول مسئولیت شخصی و عمل کردن در مقام نیرویی مثبت می­تواند بطور قوی در سازمان، مردم آن، وظایف و مشتریان تأثیر گذارد. این مدیران ممتاز تشخیص می­دهند که تکلیف خود آنان این است که نسبت به مشتری، سازمان، وظایف کلیدی مردم و خودشان تعهد ایجاد کنند. معنای این سخن آن است که برای هر تعهدی باید نگرش­های مناسب به وجود آورد و علاقه مثبت نشان داد. این کار وظیفه تک­تک افراد می­شود و نه وظیفه مدیر تنها. مدیر ممتاز باید خود را به معیارهای این پنج تعهد نزدیک کند و با هماهنگی دیگران برای ایجاد آن ها به تلاش و کوشش بپردازد. به وجود آمدن تعهدات، به کمک فداکاری و خدمت انجام می­گیرد، وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به طور واقعی وفادار باشد، زیردستان نیز به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می­دهند.

6- تعهد نسبت به سیاست های سازمانی (تعهد سیاسی)[2]

ششمین تعهد بر اعتقاد و حمایت مؤثر ارزش ها، رویه­ها و مقررات خاص و اصلی سازماندهی یا همانندسازی مشهود بین ارزش های شخصی و ارزش های سازمانی تأکید دارد (هرسی و بلانچارد[3]، 1373:  586-879).

 [1] Haersi & Belanchard

[2] Policy commitment

[3] Hersey and Blanchard

منبع: تدبیرگران ماندگار


نظرات شما

نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید

کلیدواژه ها:تعهد سازمانی,انواع تعهد سازمانی