CRM نرم افزار - تعهد سازمانی چیست؟ - ماندگار
نرم افزار CRM,مدیریت ارتباط با مشتری,CRM,kvl htchv crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,نرم افزار سی آر ام
تدبیـــرگران ماندگار
تولید کننده کاربرپسند ترین نرم افزار CRM
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
79 6700 77 021
155 670 77 021
96 92 790 0933

تعهد سازمانی چیست؟

تعهد سازماني[1]

وجود نيروهاي انساني متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن كاهش غيبت، تاخير و جابجايي، باعث افزايش چشمگير عملكرد سازمان، نشاط روحي كاركنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف فردي خواهد شد. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پايين، نتايج منفي را براي فرد و سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتايج، ترك خدمت، غيبت زياد، بي ميلي به ماندن در سازمان، كاهش اعتماد مشتريان و كاهش درآمد مي باشد (معمارزاده، 1374: 36).

1-1-1- تعاريف مختلف از تعهد سازماني

از آن جا که طبق تحقيقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان مي تواند متأثر از نگرش هايشان باشد، از اين رو، آگاهي از آن ها براي مديران سازمان ها ضروري به نظر مي رسد. با وجود اين، بايد اذعان کرد، آگاهي از همه نگرش هاي کارکنان براي مديران سازمان اهميت چنداني نداشته و مديران نيز علاقه اي به دانستن همه اين نگرش ها ندارند. درواقع مديران بيشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرش هايي هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقيقات انجام گرفته در اين مورد سه نگرش عمده بيشترين توجه و تحقيق را از سوي محققان به خود جلب کرده اند. اين سه نگرش عبارتند از: ۱- رضايت شغلي[2] ، ۲- وابستگي شغلي[3] و ۳- تعهد سازماني. در اين تحقيق به بررسي يکي از اين نگرش ها يعني تعهد سازماني پرداخته شده است. همچنين سعي شده است جديدترين ابعاد در اين زمينه نيز ارائه گردد (همان :64).

تعريف تعهد: تعهد الزامي است که آزادي عمل را محدود مي کند (فرهنگ لغت آکسفورد[4] ۱۹۶۹).

از تعهد سازماني تعاريف متعددي به عمل آمده است که از آن جمله عبارتند از:

1-    تمايل قوي براي بقاء عضويت در يک سازمان خاص

2-    تمايل براي تلاش بسيار زياد براي سازمان

3-    باور قاطع در قبول ارزش ها و اهداف سازمان (معمارزاده، 1374: 46).

پورتر و همکاران[5] وي، 1974 «تعهد سازماني» را به معني همسان­سازي با يک سازمان و پيوند با آن تعريف مي کنند. به نظر آنان، تعهد سازماني حداقل از سه عامل زير تشکيل شده است:

الف) قبول داشتن سازمان و پذيرش اهداف و ارزش هاي آن

ب) آمادگي براي بذل کوشش قابل توجه و بيشتر

ج) علاقه­مندي به حفظ عضويت در سازمان (مرتضوي، 1382: 32 و 33).

پژوهشگراني چون (کول، 1979)[6]تعهد سازماني را از تعهد شغلي يا تعهد به کاري که فرد انجام مي دهد، تفکيک مي­کنند. کول از تحقيقاتي که در سازمان هاي مختلف انجام داده است، نتيجه مي­گيرد که تعهد سازماني کارمندان ژاپني بسيار زياد است ولي الزاماً رضايت و تعهد شغلي بالا ندارند (همان: 33).

تعهد عبارت است از احساس هويت و وابستگي فرد به سازمان (فرهنگي، 1384: 48).

چاتمن و اورايلي[7] (1968) تعهد سازماني را به عنوان حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزش هاي يک سازمان به خاطر خود سازمان و دور از ارزش هاي ابرازي آن «وسيله­اي براي دستيابي به اهداف ديگر» تعريف مي­کنند (ساغرواني،1388: 57).تعهد سازماني ميزاني است که يک شخص عميقاً با سازمان تعيين هويت مي­شود و احساس مي­کند جزيي از سازمان و درگير شغل است (شرمر هورن و ازبورن[8]، 1997: 72). تعهد سازماني عبارت است از: پذيرفتن اهداف و مقاصد سازمان و تمايل براي کار کردن در جهت آن اهداف (استيرز و پورتر[9]، 1991: 369).

«هانت و مورگان[10]» (1994) تعهد سازماني را در دو سطح خرد و کلان مطرح نمودند. تعهد در سطح خرد عبارت است از تعهد به گروه­هاي خاص سازماني که شامل گروه­هاي کاري، سرپرستان و مديريت عالي مي شوند و تعهد در بعد کلان عبارت است از تعهد به سازمان به عنوان يک مجموعه و يک سيستم (مشبکي، 1378: 12). تعهد سازماني بيان­کننده حالتي است که کارکنان سازمان، هدف­هايشان را معرف خود مي­دانند و آرزو مي­کنند که در عضويت آن سازمان بمانند (رابينز[11]، 1374: 372).

مي ير و آلن[12]در سال 1992 بيان مي­کنند که تعهد سازماني يک حالت روانشناختي است که روابط کارکنان با سازمان را توصيف مي­کند و به تصميم به ادامه عضويت در سازمان دلالت دارد (ويليامز[13]، 1986: 31-219).  تعهد سازماني ناشي ازعوامل و متغيرهاي مختلفي است که نتايج مختلفي را به دنبال دارد. در مطالعات رفتار سازماني تأکيد بر نگرش، پايبندي شغلي، رضايت شغلي و تعهد سازماني مي­باشد. تعهد سازماني عبارت است از نگرش­هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل)  که در آن مشغول به کارند (استرون، 1377: 74 و 73).  به بيان ديگر در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايي قرار مي­دهد (ساروقي ، 1375:  73-65).

برگمان[14] و همکاران نيز تعهد سازماني را چنين تعريف کرده­اند: تعهد سازماني عبارت است از باور قاطع افراد در پذيرش ارزش ها و اهداف سازمان و تمايل به تلاش بيشتر و حفظ عضويت در سازمان. تعهد سازماني يک نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان و يک فرآيند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصميمات سازماني، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را مي­رساند (مقيمي، 1375 : 392 و 391). تعهد سازماني را نوعي وابستگي عاطفي به سازمان درنظر مي­گيرند. براساس اين شيوه­، فردي که به شدت متعهد است، هويت خود را از سازمان مي­گيرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمي­آميزد و از عضويت در آن لذت مي­برد (ساروقي، 1375: 73).[1] Organizational Commitment

[2] Job Satisfaction

[3] Job Involvement

[4] Oxford dictionary

[5] Porter

[6] Cole

[7] Chatham and O'Reilly

[8] Schermerhorn & Hunt and Osborn

[9] Steers & Porter

[10] Haunt and Morgan.

[11] Robins

[12] Meyer & Allen

[13] Williams


نظرات شما

نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید

کلیدواژه ها:تعهد سازمانی